Regulamin

Regulamin Strony internetowej www.dietetyka-diabetologiczna.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient (zamiennie Pacjent) – Klientem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoba prawna. Osobom fizycznym, które ukończyły 13. rok życia, zaś nie ukończyły 18 lat, może przysługiwać status Klienta w zakresie, w jakim mogą one nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W ich imieniu (jak również w imieniu osób poniżej 13. roku życia) mogą występować osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę.
 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Strona – strona internetowa dietetyka-diabetologiczna.pl
 3. Dietetyk – Maja Miętkiewska-Dolecka, właściciel strony dietetyka-diabetologiczna.pl, osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
 4. Produkt – produkty cyfrowe, usługi oferowane przez Dietetyka;
 5. Produkt cyfrowy- Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 6. Usługa – usługi świadczone przez Dietetyka, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. Konsultacja dietetyczna;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 8. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem komunikatorów internetowy, drogą mailową lub telefonicznie.
 9. Zlecenie – świadczona usługa na rzecz Klienta np. konsultacja dietetyczna, produkt cyfrowy itp.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresu planowania żywieniowego oraz suplementacji, współpracy online, a także innych produktów opisanych na Stronie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Dietetyka i Klientów.
 3. Warunkiem korzystania z usług jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta treści niniejszego regulaminu. Przesłanie przez Klienta plików niezbędnych do współpracy rozumiane jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
 4. Do korzystania ze Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  a) Dostęp do Internetu,
  b) Standardowy system operacyjny,
  c) Standardowa przeglądarka internetowa,
  d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Klient nie może dokonać zamówień ani korzystać z usług anonimowo ani pod pseudonimem.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. W ofercie znajdują się konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia oraz edukacji zdrowotnej, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz materiały edukacyjno-informacyjne w formie produktów cyfrowych. Szczegółowy zakres Usług oferowanych przez Dietetyka widnieje na stronie internetowej dietetyka-diabetologiczna.pl
 3. Usługi świadczone są odpłatnie, zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie https://www.dietetyka-diabetologiczna.pl/oferta/strefa-pacjenta/# Wszystkie ceny produktów podane na Stronie są cenami brutto.
 4. Pierwsza wizyta w ramach współpracy ma charakter zapoznawczo-informacyjny i odbywa się w formie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego.
 5. Wizyta w ramach jednorazowej konsultacji ma charakter edukacyjny. Nie obejmuje szczegółowej analizy sposobu żywienia oraz problemu zdrowotnego.
 6. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania przekazywane są Pacjentom po wizytach online w formie mailowej na wskazany przez Klienta adres.
 7. W przypadku pakietu Premium, obejmującego stały kontakt, Dietetyk zastrzega sobie, że odpowiedzi udziela do 3 dni roboczych.
 8. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
 9. W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
 10. W przypadku konsultacji dietetycznej- umowa o świadczenie usług.
 11. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  a) W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  b) W przypadku konsultacji dietetycznej- umowa o świadczenie usług.

§4 Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Konsultacje online wymagają potwierdzenia rezerwacji w formie przedpłaty na konto.
 2. Pacjent zobowiązany jest do potwierdzenia wizyty mailowo lub telefonicznie najpóźniej dzień przed planowaną wizytą.
 3. Jeżeli w procesie złożenia zamówienia Klient podał swoje dane, które uległy zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Dietetyka o ich zmianach na wskazany adres e-mail: kontakt@dietetyka-diabetologiczna.pl, drogą telefoniczną (690 039 777).
 4. Pacjent oświadcza, że nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych oraz zaleceń, a chęci zmian będzie konsultować z Dietetyki.
 5. Klient ma prawo do przełożenia wizyty oraz jest zobowiązany poinformować o tym Dietetyka z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
 6. W sytuacji przesłania przez Klienta nowych informacji dotyczących stanu zdrowia po terminie wyznaczonym przez Dietetyka na ich przesłanie, sporządzenie nowego planu żywienia uwzględniającego nowo uzyskane informacje będzie uzależnione od płatności dodatkowego wynagrodzenia Dietetykowi.
 7. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Dietetyka co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Dietetyka. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Dietetykowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Dietetyk udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 8. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Dietetyk nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§5 Prawa i obowiązki Dietetyka

 1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie do około tygodnia od pierwszej wizyty, uzależnione jest to od: czasu dostarczenia zleconych wyników, od złożoności problemu lub w innym terminie indywidualnie ustalonym z pacjentem.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, telefonu oraz strony internetowej.
 3. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Pacjenta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.
 4. Dietetyk może odmówić Klientowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
  – Zachowanie Klienta świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie obraźliwe i naruszające dobra osobiste Dietetyka i/lub jest pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww.,
  – udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Klienta,
  – udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi jest niezgodne z etyką zawodu oraz aktualną wiedzą lub wykracza poza zakres kompetencji Dietetyka.
 5. Dietetyk ma prawo zrezygnować z kontynuacji współpracy z daną osobą w przypadkach, gdy Klient nie wywiązuje się z terminów płatności, nie stosuje się należycie z zaleceń żywieniowych, zachowuje się wulgarnie i nieprzyjemnie.

§6 Płatność i regulowanie należności

 1. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi w ramach konkretnego zamówienia Dietetyk wskazuje wysokość opłaty, termin płatności oraz termin wykonania zlecenia drogą mailową bądź telefonicznie.
 2. Konsultacje online wymagają potwierdzenia rezerwacji w formie przedpłaty na konto.
 3. Pacjent zobowiązany jest do uregulowania należności poprzez płatność przelewem tradycyjnym na konto Dietetyka o numerze rachunku: 51 1140 2004 0000 3202 8083 9955,
  w tytule przelewu należy zawrzeć swoje imię i nazwisko.
  z wyłączeniem sytuacji gdy doszło do innych ustaleń i zostało to odnotowane korespondencji elektronicznej.
 4. W przypadku niezachowania przez Pacjenta terminu zapłaty Dietetyk jest uprawniony do wysyłania Klientowi wezwania do zapłaty.

§7 Rejestracja, odwoływanie i przekładanie wizyt, zmiany

 1. Rejestracja odbywa się drogą mailową, telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na Stronie.
 2. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania kompletu niezbędnych do procesu rejestracji informacji, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Dietetykiem, na mocy której Dietetyk świadczy Usługę na warunkach określonych w Regulaminie;
 3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do zakończenia świadczenia Usługi w ramach konkretnego zamówienia.
 4. Pacjent zobowiązany jest do potwierdzenia wizyty mailowo lub telefonicznie najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. W przypadku niepotwierdzenia wizyty, planowana wizyta będzie automatycznie odwoływana. Pacjent ma wtedy prawo zgłosić się po wyznaczenie nowego terminu wizyty w ciągu 2 dni roboczych od terminu nieodbytej konsultacji. W przeciwnym razie Dietetyk nie ma obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez Pacjenta.
 5. Jeżeli pacjent nie zjawił się na umówionej konsultacje online, a nie skontaktuje się z Dietetykiem w ciągu 15 minut po planowanym rozpoczęciu konsultacji, Dietetyk nie ma obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez pacjenta.
 6. W wyjątkowych sytuacjach wizyta może zostać odwołana przez Dietetyka z 2 dniowym wyprzedzeniem – wówczas zostanie ustalony nowy termin wizyty.
 7. W przypadku opłacenia Pakietu dietetycznego, Pacjent jest upoważniony do wykorzystania wszystkich jego elementów w terminach wspólnie uzgodnionym z Dietetykiem.
 8. W przypadku opóźnienia w udzieleniu niezbędnych informacji do sfinalizowania procedury składania zamówienia, termin realizacji umowy przez Dietetyka może ulec przesunięciu.
 9. W przypadku spóźnienia pacjenta na konsultację online Dietetyk zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według czasu umówionej wizyty, automatycznie czas konsultacji skraca się o czas spóźnienia Pacjenta.
 10. W przypadku, gdy Pacjent po otrzymaniu diety zgłasza chęć zmiany w zaleceniach dopuszcza się jedną z wymienionych modyfikacji (zmiana rozkładu posiłków, zmiana ilości posiłków, modyfikacja 3 przepisów). Każda większa modyfikacja będzie skutkować zapłatą za Usługę jak za nowe Zlecenie. Wszystkie nieodpłatne poprawki w zaleceniach będą wykonywane w terminie do 14 dni roboczych od potwierdzenia odebrania maila.

§8 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak zalecenia, jadłospis online itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Pacjenta, podczas konsultacji, telefonicznie lub mailowo, wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 3. W odniesieniu do jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami §9.

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. Dietetyk poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte na Stronie, produkty elektroniczne, każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje stanowią własność intelektualną Dietetyka i objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Dietetyka.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.

§10 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Dietetyka umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§11 Odpowiedzialność za wady

 1. Dietetyk ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Dietetyk jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dietetyka, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się z Dietetykiem pocztą elektroniczną.
 5. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
 7. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 8. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

§12 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dietetyk.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu składania zamówienia, ustalania warunków współpracy, terminu konsultacji, realizacji usług oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.dietetyka-diabetologiczna.pl/polityka-prywatnosci/

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetyka,
 5. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
 2. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.
 3. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
 4. Zalecenia oraz plany żywieniowe przygotowywane są indywidualnie dla każdego Klienta, z tego względu nie mogą być przekazywane i stosowane przez osoby trzecie.
 5. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 6. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetykiem jest zaakceptowanie Regulaminu.
 7. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 8. Wszelkie spory związane z zawieranymi umowami będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 9. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.07.2021r.

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie oraz indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.